باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

قابل توجه مبتدیان بدن سازی

اصول ساده ولی مهمی در هر ورزش وجود دارد که پایه کار ورزش می باشد

بدنسازان مبتدی در وهله اول بايد به فرم درست هر تكرار و حركات توجه ويژه‎ای داشته باشند و سعی كنند آرام آرام رشد كنند. ابتدا باید طرز صحيح اجرای حركات را بياموزيد و انتظار افزايش شديد وزن را نداشته باشيد. متاسفانه اغلب بدنسازان ابتدا فشار سنگينی روی خود وارد می‎كنند و در نهايت هم با آسيب ديدگی از تمرين باز می‎مانند.

باشگاه زاکی