باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

اطلاعیه تست اینبادی

تست اینبادی برای ورزشکاران

باسلام


روز دوشنبه مورخ 23 مرداد ماه در ساعات حضور مشاورین 11 الی 12 و 17 الی 20 در باشگاه تست اینبادی گرفته میشود. ورزشکاران برای انجام تست در این ساعات به بخش مشاوره مراجعه نمایند.

 

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542