باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

آغاز کلاس های فردی-نمایشی و شافل

آغاز کلاس های فردی-نمایشی و شافل مجموعه ورزشی زاکی

 

 

آغاز کلاس های؛ فردی _ نمایشی؛ روزهای فرد ساعت 18 الی 19  مربی خانم سونا نعمتی.
شافل؛ روزهای زوج ساعت 14 الی 15 مربی خانم سمیرا رضایی.

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542