باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تخفیفات ویژه باشگاه زاکی

تخفیفات ویژه باشگاه زاکی

از شنبه 28 مردادماه لغایت چهارشنبه 1 شهریور ماه...


- ثبت نام یک ماهه 15%


- ثبت نام سه ماهه 23%


- ثبت نام گروهی همزمان 4 نفر به بالا 20%


کلیه کلاسهای گروهی، نیمه خصوصی و خصوصی

 

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542