باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

صدور کارت بیمه ورزشی

صدور کارت بیمه ورزشی

باسلام


کلیه ورزشکارانی که عضو فعال باشگاه هستند و تاریخ بیمه ورزشی شان سررسید شده است جهت صدور کارت بیمه جدید به پذیرش باشگاه مراجعه کنند.

 

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542