باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

یوگا

آغاز ثبت نام یوگا

زمان؛ روزهای فرد ساعت 12 الی 13

مکان؛ باشگاه ورزشی زاکی

سبک زندگی سالم یک انتخاب است