باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تا 20 درصد تخفیف کلاسهای شیفت صبح باشگاه زاکی

تخفیف 20 درصدی

ثبت نام در شیفت صبح باشگاه زاکی تا 20 درصد تخفیف انجام می شود