باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تخفیف ثبت نام بلند مدت

تا آخر هفته با ثبت نام بلند مدت بیشتر تخفیف بگیرید

2 ماهه 20 درصد تخفیف 3 ماهه 25 درصد تخفیف 6 ماهه 35 درصد تخفیف لطفا اطلاع رسانی نمایید آدرس: ابتدای امامت30-پلاک4 05136052542 @zakee2