باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

ورزش مادر و کودک

برگزاری اولین دوره ورزش مادر و کودک

با همکاری موسسه کودک خلاق باشگاه ورزشی زاکی جمعه،29 دیماه